REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I KØGE ARBEJDSGIVER NETVÆRK

Dato: 16. maj 2023
Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Il Gallo, Brogade 21, 4600 Køge

17.00 Velkommen til generalforsamling v/formand Søren Evald Jensen
17.05 Generalforsamling 1. Valg af dirigent Allan Munch – Valgt

Generalforsamling indkaldt rettidigt.

2. Formandens beretning Godkendt (Se beretningen nedenfor)

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse Godkendt

4. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent Uændret kr. 1.500,-

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1. Søren Evald Jensen ønsker genvalg – Valgt 2. Palle Svendsen ønsker genvalg – Valgt 3. Simon Hertzum ønsker genvalg – Valgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Karsten Almosetoft og Revisorsuppleant Lars Blumensaadt er villige til genvalg
Begge genvalgt

8. Eventuelt Hvordan får vi flere medlemmer? Brug bestyrelsen hvis der er ting medlemmerne ønsker der skal debatteres Steen Rasmussen spurgte om Søren havde hørt mere om underføringen efter vores artikel. Allan Munch informerede om at Kolstrup-grunden-projektet står stille da udvikleren har trukket sig.

17.45 Direktør Connect Køge, Allan Munch kommer og fortæller om arbejdet med den nye Erhvervspolitik med efterfølgende debat

Erhvervspolitik Der skal ny retning og rammer til.

Hvad er status? Tendenser? Styrker og svagheder? Der er indkaldt til møde for alle den 25. maj. KAN medlemmer opfordres til at deltage.

Arbejdskraft og uddannelsesmuligheder er vigtigt for virksomhederne.

Mobilitet. Der mangler jord i Køge kommune til især produktionsvirksomheder.

Viljen til vækst Den rigtige vækst? Hvad gør os lykkelige? Er det kun penge i kassen der tæller? Social vækst?

18.30 Middag

Med venlig hilsen
Køge Arbejdsgiver Netværk
Søren Evald Jensen
Formand

Referent: Lars Blumensaadt

Formandens beretning – GF KAN – 16.05.2023:
For første gang i lang tid har året i KAN ikke været præget af Corona. VI har derfor kunne gennemføre et helt årsprogram.

Valgmøde 18.10.2022 Vi åbnede sæsonen efter sommerferien med et valgmøde op til folketingsvalget. Den 18. oktober afholdte vi et velbesøgt valgmøde hos CP Kelco med deltagelse af lokale kandidater fra 6 partier. Her blev der sat fokus på såvel lokale som landsdækkende emner. Hele aftenen blev på fornemmeste vis ledet af ordstyrer Andreas Bo. Så kandidaterne fik ikke lov til at uddele så meget valgflæsk, som de havde tænkt sig. Desværre blev kun en af kandidaterne valgt ind – det var lidt trist, da vi har behov for flere lokale kandidater i folketinget.

Håndværkermøde 10.11.2022 KAN har i snart 10 år været vagthund overfor kommunens udbud af renoveringsopgaver. Det har været en lang og sej proces at få kommunen til at indse at der skal være mere gennemskuelighed i udbudsprocessen. Den 10. november 2022 afholdtes traditionen tro årets håndværkermøde i kantinen på Køge Rådhus. Som noget nyt havde vi i år bedt ejendomsudvalget om at præsentere renoveringsopgaverne opdelt efter fag. I lighed med tidligere år blev opgaverne præsenteret i overskrifter. Noget som vi på mødet fik igangsat en god debat om. Det viser sig at opgaver under ”bagatel” grænsen 250 tkr. Slet ikke kommer i udbud Derfor spurgte jeg Direktøren for teknik og miljø, Stig Isaksen om det ikke var muligt at kvantificere opgaverne – det gav han tilsagn om. Efterfølgende kunne vi derfor udsende en mere præcis opgaveliste. Jimmy og jeg har efterfølgende haft møde med den nye ejendomschef Niels Borre omkring udbudsprocesserne og han har lovet at der fremover vil blive mere transparens i udbudsprocessen og samtidig at bagatelgrænsen bliver sænket markant – I lighed med tidligere holder vi øje med at der rent faktisk kommer handling bag ordene.

Krigen i Ukraine Den 16. marts 2023 satte vi fokus på krigen i Ukraine. Til et velbesøgt arrangement på Arken havde vi inviteret Forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen til et give os et indblik i fremtidsudsigterne for den frygtelige krig der finder sted i Ukraine. Hans Peter gav os et meget detaljeret indblik i den situation Ukrainerne befinder sig i øjeblikket, men også et indblik i den Russiske indenrigspolitik Herefter ville vi gerne have svar på de økonomiske konsekvenser set i forhold til den krise vi har oplevet på økonomien det sidste års tid. Derfor havde vi inviteret Steen Bochian fra Børsen til at fortælle os om de økonomiske fremtidsudsigter. Meget overraskende mente Steen Bochian slet ikke at krigen i Ukraine var skyld i den økonomiske krise vi stod/står i. Det hele skyldtes eftervirkningerne af Corona Det hele blev rundet af med en dejlig menu fra Arkens fantastiske køkken.

Medier: Vi har tidligere i KAN haft en tradition for at skrive ”klummer” til den lokale avis. Det princip har vi gjort op med. Siden januar 2023 er vi i stedet blevet mere aktive på Linkedin – det er trods alt nemmere at dele end ugeavisen. Vi har stadig et begrænset antal følgere men antallet et støt stigende – så husk at gå ind og dele vores opslag – for i følger os selvfølgelig på LinkedIn. Vi har sat fokus på følgende emner:

Underføringen På baggrund af en artikel fra Niels Roldskov, der foreslog at droppe underføringen, valgte vi at støtte op om kampen for at få en underføring under jernbanen, så der bliver sammenhæng mellem midtbyen og havnen.

IRIS Group undersøgelse Næste opslag var en anerkendelse af det gode arbejde der lavet i Køge kommune – primært af Connect Køge. Vi har i mange år vurderet vores Kommune og Erhvervsindsats på baggrund af DI’s måling af Erhvervsklimaet – En måling som har givet op og nedture. Undersøgelsen baserer sig på en lang række parametre, der vurderes af et udsnit af virksomhedsejerne i kommunens virksomheder og som ikke altid giver et retfærdigt billede af virkeligheden. Derfor er det også glædeligt at der laves en anden undersøgelse af IRIS Group som i højere grad lægger vægt på virksomhedernes Erhvervspræstationer. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i 22 udvalgte indikatorer der vurderes ud fra data fra Danmarks statistik – der er i altså i højere grad tale om en objektiv vurdering af kommunernes Erhvervsindsats. Undersøgelsen fra IRIS Group placerer i 2023 Køge Kommune på 3. plads i blandt landets 98 kommuner, mens Køge kommune indtager en flot 1. plads i Region Sjælland målt på Erhvervspræstation. Det er rart at se at vores fokus på god Erhvervsservice i Køge kommune også bærer frugt og jeg vil i den forbindelse rette en tak til Connect Køge hvor Allan Munch og hans team virkelig har ydet en stor indsat de sidste par år. Men der skal også lyde en tak til Køge kommune og dens medarbejdere for at lytte til Erhvervslivets ønsker. Men når det er sagt, så skal vi ikke hvile på laurbærrene – vi skal videre og målet må være at blive landets bedste kommune at drive virksomhed fra.

Mobilitet Næste emne var mobilitet. VI ER NØDT TIL at indtænke et bedre netværk af offentlig transport – med flere ruter og langt flere afgange. De hurtige knudepunkter fra nord til syd skal følges op med flere forbindelser, der bringer borgerne hurtigt HELE VEJEN fra A til B. Vi har adskillige eksempler på belastede strækninger, hvor trafikken let sander til.

VI SKAL TÆNKE MERE PLADS IND – både mere plads på vejene, men også bedre lokale løsninger for den offentlige transport. Vores seneste indlæg på LinkedIn var en hyldest til et af vores medlemmer nemlig Delfi der har fået nyt hovedkvarter – et glimrende interview med Palle Svendsen gjorde at vi kom vidt omkring med kommentarer helt fra Vietnam…

Erhvervspolitik Vi står foran nogle vigtige beslutninger i Køge kommune. En af dem er udarbejdelsen af en Erhvervspolitik. Udviklingen de sidste 25 år har i høj grad været baseret på den tidligere vision for Køge kommune. Den har givet os Køge Kyst, Køge Erhvervshavn, Skandinavisk Transport center, et supersygehus og mange andre fine projekter, der har løftet Køge fra at være en Industriel provinsby til at være i centrum for Regional udvikling. Hvad skal den nye Erhvervspolitik så indeholde? Der afholdes i øjeblikket en række dialogmøder mellem Køge kommune og kommunens virksomheder. Hvor det ender vides endnu ikke, men det bliver spændende at følge.

Og hvor for er det så vigtigt? Jo, det er det fordi Erhvervspolitikken er med til at definere hvad vi skal leve af i fremtiden. Men Erhvervspolitikken handler jo også om mangel på arbejdskraft, hvilke uddannelser vi har behov for og dermed ønsker at tiltrække, Lokalplaner som skal definere, hvor vi skal have boliger og hvor de fremtidige Erhvervsområder skal placeres, Kommunal sagsbehandling og udbud, Fremtidens Energi forsyning til virksomhederne, transport og Infrastruktur og meget mere. Vi må nok se i øjnene at det ikke udelukkende er blandt de nuværende Køge borgere vi skal finde fremtidens medarbejdere. Der vil også være behov for at tiltrække arbejdskraft udefra, der således skal pendle ind til kommunens virksomheder – for at det kan ske er det vigtigt at vi har en god og velfungerende infrastruktur således at man nemt og hurtigt kan transportere sig til og rundt i kommunen.

Infrastruktur og mobilitet Og netop transport og Infrastruktur er vigtige emner for en god og succesfuld Erhvervsudvikling. Har nogle af jer prøvet at køre via Stensbjergvej i myldretiden – det er rent kaos og supersygehuset er ikke engang færdigt endnu. Man kan frygte at det samme sker når havnen er fuld udlejet og i fuld drift hvor transport til og fra havnen skal flettes med trafikken fra Stevns. Når man som jeg dagligt kører på Køge Bugt motorvejen, så oplever man også trængsel og det er derfor glædeligt at der nu er kommet et hurtig tog fra Næstved til København via Køge station – det betyder jo i praksis at man kan komme lynhurtigt til Køge fra Syd og Nord. Køge er med andre ord blevet til et trafikalt knudepunkt der forbinder bil og togforbindelser i Regionen. Det giver gode muligheder for at pendle ind til Kommunens virksomheder. Vi kan med andre ord tiltrække arbejdskraft fra andre steder i regionen samt København. Nu tager det lige lang tid at komme fra København centrum til Køge som det tager at køre Københavns centrum til Amager. Men det er vigtigt at vi også fokuserer på hvordan man nemt og hurtigt kommer fra Køge station- uanset om det er Køge centrum eller Køge Nord – til kommunens Erhvervsområder. Det hjælper jo ikke at man kan komme fra København til Køge på 27 min, hvis det tager tilsvarende tid at komme fra stationen til sin arbejdsplads. Vores Infrastruktur er god i Nord og sydgående retning, men der mangler transportmuligheder i Øst-Vest gående retning – det er med andre ord nemt at komme til og fra kommunen, men ikke så nemt at komme på tværs i kommunen. Så jeg håber at den kommende Erhvervspolitik også vil sætte fokus på lokaltransporten rundt i kommunen.

Tema Og netop fokus på Erhvervspolitik, Infrastruktur og Transport er er noget vi sætter fokus på i dag. Efter Generalforsamlingen vil Direktør Allan Munch fra Connect Køge give os en status på arbejdet med udarbejdelse af den nye erhvervspolitik. Efter Allans indlæg bliver der lejlighed til at komme med input til det kommende arbejde med udarbejdelsen af den kommende Erhvervspolitik

Tak for indsatsen
Arbejdet i Køge Arbejdsgiver Netværk er dybt afhængig af den frivillige indsats der bliver ydet i nævn, udvalg og bestyrelser, hvor vi med vores indsats er med til at præge udvikling i Køge kommune på en lang række områder. En tak skal derfor lyde til de mange bestyrelsesmedlemmer. I Connect Køges bestyrelse har vi flere af vores medlemmer repræsenteret, men officielt er det Ulf Stephenson der repræsenterer KAN og tak til Ulf for den store indsats Sidst men ikke mindst sidder Elise og jeg fortsat i KEUR-formandskabet, hvor vi arbejder for bedre vilkår til Køges Erhvervsvirksomheder Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til vores revisor, Karsten Almosetoft, og til revisorsuppleant Lars Blumensaadt. Endelig endnu en tak til dig Lars Blumensaadt, for en altid velfungerende sekretariatsfunktion. Med disse ord vil jeg afslutte formandens beretning

Køge, den 16. maj 2023

Formand KAN
Søren Evald Jensen

Scroll to Top