Vedtægter

Foto: Susanne Thilqvist

Vedtæger for Køge Arbejdsgiver Netværk

§1.
Foreningens navn er ”Køge Arbejdsgiver Netværk” (i det følgende KAN).
Virksomheder med virke og adresse i Køge kommune kan optages som virksomhedsmedlem og/eller som personligt medlem af KAN.

§2.
Det er foreningens formål i Køge kommune:
at varetage KAN’s og dens medlemmers interesser
at styrke sammenholdet blandt arbejdsgiverne

§3.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer.
Foreningen tegnes af formanden.

Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen bestyrelsens 7 medlemmer blandt foreningens medlemmer. På lige år er 2-4 og på ulige er 3-5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Et medlem, som ikke er til stede på generalforsamlingen, kan ikke uden sit tilsagn blive valgt til bestyrelsen. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, består af mindst en formand, næstformand og en kasserer.

§4.
Den årlige generalforsamling afholdes inden den 31. maj. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved brev/mail.

Årsregnskabet kan ved henvendelse til foreningen rekvireres 10 dage før den årlige generalforsamling.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes fremsat til beslutning på den årlige generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget lovændringer. Stemmeberettigede er en repræsentant fra hver medlemsvirksomhed. Stemmeberettigede kan tillige stemme ved maksimum en fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 10 medlemmer til bestyrelsen retter en skriftlig anmodning herom med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er da pligtig til at lade generalforsamling afholde senest 3 uger efter, at anmodning er indkommet. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker per brev eller mail med mindst 10 dages varsel.

§5.
Nærværende vedtægter kan efter generalforsamlingsbeslutning med ¾ majoritet ændres af de på generalforsamlingen fremmødte.

§6.
Beslutning om foreningens opløsning behandles på samme måde som vedtægtsændringer. Dog skal behandling af foreningens opløsning behandles på to hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal, hvis beslutning om opløsning vedtages, træffes bestemmelse om foreningens forpligtelser og fordeling af foreningens formue.

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. juni 2005
Vedtægter revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2007.
Vedtægter revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2013.

Et stærkt netværk

Styrker sammenholdet blandt arbejdsgiverne på tværs af brancherne

Dialog med det offentlige

Vi medvirker til interessevaretagelse og dialog i Køge Kommune.

Du er velkommen

For alle virksomheder i Køge Kommune.

Scroll to Top