REFERAT
GENERALFORSAMLING I KØGE ARBEJDSGIVER NETVÆRK 24. MAJ 2022

TID: 17:00 – 19:30
Sted: Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge

17.00 Velkommen til generalforsamling v/formand Søren Evald Jensen

17.05 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent – Allan Munch valgt
 2. Formandens beretning – Godkendt (se beretning nedenfor)
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse – Godkendt
 4. Indkomne forslag – Ingen indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent – Uændret kr. 1500,-
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Ulf Stephenson ønsker genvalg - Valgt
 8. Elise Pedersen ønsker genvalg - Valgt
 9. Linné Sommer ønsker genvalg - Valgt
 10. Jimmy Jacobsen ønsker genvalg - Valgt
 11. Torben Krarup ønsker genvalg - Valgt
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår Karsten Almosetoft. - Valgt

Lars Blumensaadt er villig til genvalg som revisor suppleant - Valgt

 1. Eventuelt – Ingen bemærkninger

17.30 Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (Mette Vigan Bode) kommer og giver en status på Erhvervsservice/udvikling i Køge kommune + visionerne for fremtiden

Præsentation af Mette Fortalte om situationen i Ukraine og hvordan den påvirker Køge med modtagelse af flygtninge Hvor skal vi hen? Bl.a. Én indgang for erhvervslivet

18.15 Indlæg ved Erhvervshus Sjælland

Klaus Kristiansen og Bitten Müller

Hjælper SMV med digitalisering og teknologiafklaring Mulighed for at søge penge via puljer op til kr. 250.000

Præsentation kan rekvireres ved at sende en mail til sekretariat@k-a-n.dk

Ca. 18.45 Middag

 

Formandens beretning:
Da vi var samlet sidst troede vi der var lys for enden af tunnelen. Men i vinterperioden viste Covid19 sig igen fra sin værste side med nedlukninger til følge. Det bærer KANs aktiviteter også præg af – inden nedlukningen nåede vi at få besøg af fremtidsforsker Liselotte Lyngsøe der gav os sit bud på fremtiden – det var interessant-spændende at høre om hendes syn på hvordan vores hverdag bliver påvirket af diverse teknologi løsninger. Hvor flere af hendes bud på fremtidsløsninger allerede er iblandt os.

Vi nåede også at gennemføre årets håndværkermøde, hvor kommunens opgaver for renoveringer blev præsenteret – desværre er mange af opgaverne sidenhen blevet aflyst som følge af prisstigninger.

Efter nedlukningen åbnede vi i foråret 2022 med et rigtig tankevækkende arrangement på Arken. Her fik vi en status fra Borgmesteren samt en tankevækkende beretning fra Daniel Svensson som fortalte om sit kræftforløb. Fantastisk at høre hvordan den mand har kæmpet mod alle odds og er kommet ud på den anden side under mottoet ”Ich Tränke Batmanjuice”.

I efteråret 2021 var der kommunalvalg. Igen var KAN arrangør af den første valgdebat i valgkampen i HB Køges nye sponsor lounge. Et valg der førte til 12 nye byrådsmedlemmer. Efter konstitueringen er det særligt værd at bemærke at flertalsgruppen har etableret et nyt udvalg ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget”. Et tiltag jeg hilser velkommen set i lyset af de emner vi de sidste par år har haft fokus på i KAN – nemlig Erhvervsservice og mangel på arbejdskraft.

Man kunne jo frygte at Køge Erhvervsliv havde taget skade efter 2 år med Corona nedlukning, men en ny undersøgelse fra Iris Group placerer Køges Erhvervsliv på en flot første plads i Region Sjælland og en 8. plads i blandt alle 98 kommuner. Kommunens Virksomheder har formået at klare sig flot igennem Corona krisen og nu må vi bare håbe at tilbagebetaling af gæld til det offentlige ikke fører til konkurser blandt kommunens virksomheder. Denne undersøgelse foretaget af Iris Group er én blandt mange, der har fokus på det eksisterede Erhvervsliv og trods det gode resultat er det forsat vigtigt at vi har fokus på den gode Erhvervsservice i Køge kommune.

Tidligere på året har SMV Danmark lavet deres undersøgelse og det er ikke munter læsning. Ifølge SMV Danmark er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget fra 61,8 dage i 2020 til 74,6 dage i 2021. Man kan derfor frygte at denne udvikling vil afspejle sig i DI’s undersøgelse. I øjeblikket udsender DI spørgeskemaer til den årlige undersøgelse af Erhvervsklimaet i landets kommuner.

DI’s undersøgelse udføres via et spørgeskema blandt DI’s medlemsvirksomheder. Den tager ikke hensyn til om den enkelte virksomhed rent faktisk har haft en sag, når der spørges ind til vurderingen af sagsbehandlingen – det bliver derfor en meget subjektiv vurdering, der i høj grad tager hensyn til hvad den enkelte virksomhedsejer har hørt omkring sagsbehandlingen. Det giver nødvendigvis ikke et retvisende billede af Erhvervsservicen.

I KAN har vi derfor rådet kommunen til at lave en undersøgelse blandt de virksomheder, der rent faktisk har haft en byggesag. Resultatet af undersøgelsen kunne fremover offentliggøres umiddelbart inden DI udsender deres spørgeskema – det handler i høj grad om ”Storytelling”, når virksomhederne skal vurdere Kommunens indsats på Erhvervsservice området. Jeg konstaterer med glæde at kommunen har lyttet - for de er i øjeblikket ved at gennemføre en sådan undersøgelse Når det er sagt mener jeg fortsat at vores fokus bør være på konstant at forbedre den gode erhvervsservice og dermed at skabe de bedst mulige vilkår for Køges virksomheder til gavn for os alle i kommunen og ikke kun fokusere på placeringen i DI’s undersøgelse.

Efter 2 år med Covid19 har vi alle set frem til at 2022 skulle være året, hvor vi endelig kunne slippe fri af Corona restriktionerne. Vi tænkte vel alle at nu kunne det ikke blive værre – MEN det kunne det. Putins invasion af Ukraine har ført til at der igen er krig i Europa – noget, vi der har oplevet murens fald, aldrig troede skulle ske igen. Vi ser lige nu en flygtningestrøm af en dimension vi ikke har set i mange år. Der ligger en stor opgave foran os alle med at hjælpe disse flygtninge og få dem integreret på arbejdsmarkedet.

Men krigen har også sat fokus på Europas energiforsyning. Vi har i den grad erfaret hvor afhængige vi er af Russiske fossile brændstoffer. Vi har i den sidste måneds tid set voldsomme stigninger på energi. Da vi alle på den ene eller anden måde er afhængige af energi, rammer det os alle. Hvad enten det er den private husholdning som rammes af stigende udgifter til opvarmning og fødevarer eller virksomhederne der rammes af voldsomme ekstra regninger på deres transport og energiforsyning. Både i kommunen og i de private husholdninger kigges der med bekymring på budgetterne samt hvor man kan spare for at imødegå de stigende omkostninger, men ligesom ved Covid19 kan der også komme noget positivt ud af denne krise – nemlig turbo på den grønne omstilling Men alt dette kræver visioner og planlægning – derfor har vi inviteret Formanden for Erhvervs – og arbejdsmarkedsudvalget - Mette Wigand Bode til at fortælle lidt om visionerne for de kommende år.

Som de fleste af jer ved ejede KAN en tredjedel af anparterne i Radio Køge. I december 2021 viste det sig imidlertid at økonomien i Radioen var under gevaldigt pres, Samtidig ønskede fagbevægelsen at trække sig ud af Radioen. Så valget stod imellem at skulle indskyde en større sum penge til at køre Radioen videre eller sælge anparterne til Sjællandske medier – vi valgte det sidste og har derfor solgt anparterne for den nette sum af 59.000 kr. I den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til Kristan Wium og en særlig tak til Jørn Rasmussen for det store arbejde der er lagt i Radioens bestyrelse gennem tiden.

Vi har fået stabiliseret medlemstilbagegangen så vi er pt. 83 medlemsvirksomheder – nøjagtig samme antal som sidste år. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende og bestyrelsen vil intensivere arbejdet med at skaffe nye medlemmer, så vi igen kan komme over 100 medlemmer til næste års generalforsamling.

Tak for indsatsen

Arbejdet i Køge Arbejdsgiver Netværk er dybt afhængig af den frivillige indsats der bliver ydet i nævn, udvalg og bestyrelser, hvor vi med vores indsats er med til at præge udvikling i Køge kommune på en lang række områder. En tak skal derfor lyde til de mange bestyrelsesmedlemmer.

I Connect Køges bestyrelse har vi flere af vores medlemmer repræsenteret, men officielt er det Ulf Stephenson der repræsenterer KAN og tak til Ulf for den store indsats Sidst men ikke mindst sidder Elise og jeg fortsat i KEUR-formandskabet, hvor vi arbejder for bedre vilkår til Køges Erhvervsvirksomheder Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til vores revisor, Rasmus Dehn, og til revisorsuppleant Lars Blumensaadt. Endelig endnu en tak til dig Lars Blumensaadt, for en altid velfungerende sekretariatsfunktion. Med disse ord vil jeg afslutte formandens beretning

Køge, den 24. maj 2022

Formand Køge Arbejdsgiver Netværk
Søren Evald Jensen

Scroll to Top