REFERAT
Generalforsamling i Køge Arbejdsgiver Netværk 29. juni 2021

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: ”Værftet”, Carlsensvej 4, 4600 Køge

17.00 Velkommen til generalforsamling v/formand Søren Evald Jensen 17.15 Eksternt indlæg v/Jacob Schiødt Nielsen, Køges grønne ambassadør fortæller om kommunes klimaplan

17.45 Generalforsamling 1. Valg af dirigent – Steen Rasmussen blev valgt. Lovligt indvarslet.

  1. Formandens beretning Godkendt. Se beretningen nedenfor
  2. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse Godkendt
  3. Indkomne forslag Ingen
  4. Fastsættelse af kontingent Uændret Kr. 1.500, -
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1. Søren Evald Jensen ønsker genvalg - Genvalgt 2. Palle Svendsen ønsker genvalg - Genvalgt 3. Peter Meilstrup ønsker ikke genvalg 4. Carsten Jensen ønsker ikke genvalg 5. Simon Hertzum opstiller til bestyrelsen - Valgt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rasmus Dehn Larsen er villig til genvalg og Lars Blumensaadt er villig til genvalg – Genvalgt

  1. Eventuelt

Der arrangeres et valgrelateret møde med politikere.

Ca. 18.45 Middag

Formandens beretning 2020/2021

Endelig kan vi igen mødes fysisk. Det sidste års tid har på mange måder været en mørk tid. Men i takt med at vaccineplanen begynder at virke, ser vi også et samfund der åbner op igen. Jeg tror vi alle er ved at være godt trætte at Teams møder selvom det også har sine fordele kan det nu ikke hamle op med det fysiske samvær. Det har været lidt udfordrende at skulle give en beretning om årets aktiviteter for en periode hvor det hele har været lukket ned. Men det betyder jo ikke at der ingen aktiviteter har været.

På bagkanten af Corona ser vi et meget broget billede, når det gælder virksomhederne i Køge. Såvel lokalt som nationalt har der været igangsat mange initiativer for at hjælpe virksomhederne så godt som muligt igennem krisen.

Resultatet viser et meget varieret billede. Der er ingen tvivl om at byggesektoren er sluppet bedst igennem krisen. Men i byggebranchen slås man i øjeblikket med stigende råvarepriser – det forventes at fx stål priserne i Q3 vil stige med op til 45 % ifht. nuværende niveau. Der opleves desuden også lange ventetider på byggematerialer samt mangel på arbejdskraft.

Vores industrivirksomheder er også sluppet nådigt igennem krisen om end man har måtte finde nye markeder til erstatning for dem som ikke har været tilgængelige pga. nedlukninger – Eksportmarkederne er tilbageholdende og bruger i øjeblikket af lagrene. Også her opleves der stigende råvarepriser og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Tilbage står Turisme, handel og restaurationsbranchen som virkelig har lidt store tab igennem det sidste års tid – et tab som de såkaldte ”hjælpepakker” på ingen måde har kunne kompensere for. Disse virksomheder har kæmpet for at overleve, det har ikke været nemt og kampen er ikke slut endnu – samtidig slås disse virksomheder også med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Mange af deres hjemsendte medarbejdere har nemlig fået job hos Falck med podning.

Der tegner sig altså et fælles billede af mangel på arbejdskraft som en af de helt store udfordringer. I 2030 vil der mangle 99.000 faglærte personer i Danmark

Men det er ikke kun de private virksomheder der mangler arbejdskraft, også i kommunerne er der udfordringer med at få besat de ledige stillinger. SÅ vi kommer alle til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Der er ikke nok personer i ungdomsårgangene og vi kommer til at se konkurrence mellem den offentlige og private sektor om den ledige arbejdskraft. Allerede nu ser vi flaskehalse på specialiseret arbejdskraft, men også håndværkere, plejepersonale og pædagoger er i øjeblikket en mangelvare.

Derfor havde vi også dette tema på programmet på det seneste KEUR møde. Connect Køge faciliterede en rigtig god snak om muligheder i forhold til aktivering af ungdomsårgangene. Det skal igen være populært at tage en faglig uddannelse, men der skal også være fokus på fastholdelse af de ældre årgange…

Aktiviteter siden Generalforsamlingen i september:

Den 9. december 2020 afholdte vi det traditionelle håndværkermøde sammen med Connect Køge og ejendomsudvalget i Køge kommune

Grundet Corona situationen blev mødet afholdt online med ca. 25 deltagere

Ejendomschef Gulia Lorenzen gennemgik de kommende opgaver der ville blive udbudt i 2021

Vi vil i 2021 forsøge at udvide mødet så vi får anlægsopgaver og indkøb med i præsentationen.

Det tilbagevendende tema ”En indgang” har også været oppe og vende. Direktør Stig Issaksen og hans Team har taget Allan og mig med på råd. På det seneste Erhvervsmøde ”business breakfast” blev tegningen til den kommende erhvervsservice så præsenteret. En indgang er dog blevet nyfortolket og vil i fremtiden ikke være en person, men snarere en kreds af personer, der alle har ”den gode service” for øje i betjeningen af kunderne. Det tegner godt og jeg forventer at vi i fremtiden vil opleve en mere dialogbaseret og serviceorienteret sagsbehandling. Der er ingen tvivl om at der forestår Stig og hans team en kæmpe opgave med den Kulturforandring de skal igennem – I det gamle Rasmussen og Schiøtz havde vi et motto der lød ”Ej ord, men handling” – det kunne vist også gøre sig gældende her….

På medlemssiden har vi været ramt som alle andre. Siden vores sidste generalforsamling i september er vi gået fra 97 medlemmer til 83 medlemmer. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende og bestyrelsen vil intensivere arbejdet med at skaffe nye medlemmer, så vi igen kan komme over 100 medlemmer til næste års generalforsamling

En af årsagerne skal nok findes i det faktum at vi ikke rigtig har kunnet lave nogle medlemsarrangementer under Corona nedlukningen.

Bestyrelsen har allerede et par arrangementer i støbeskeen som I vil høre nærmere om efter sommerferien

Vores klummer har ligget stille i perioden siden sidste GF – avisen kunne ikke overskue at bringe klummerne så det starter også op igen efter sommerferien.

Tak for indsatsen

Arbejdet i Køge Arbejdsgiver Netværk er dybt afhængig af den frivillige indsats der bliver ydet i nævn, udvalg og bestyrelser, hvor vi med vores indsats er med til at præge udvikling i Køge kommune på en lang række områder.

En tak skal derfor lyde til de mange bestyrelsesmedlemmer.

Tak til Kristian Wium og Jørn Rasmussen for arbejdet i Radio Køges bestyrelse

I Køge Ungdomsskole sidder jeg selv i bestyrelsen – en post jeg er særlig glad for, da det er meget anderledes end de mange andre bestyrelser jeg kender til

I Connect Køges bestyrelse har vi flere af vores medlemmer repræsenteret, men officielt er det Ulf Stephenson der repræsenterer KAN og tak til Ulf for den store indsats

Sidst men ikke mindst sidder Elise og jeg fortsat i KEUR-formandskabet hvor vi arbejder for bedre vilkår til Køges Erhvervsvirksomheder

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. En særlig tak til Peter Meilstrup og Carsten Jensen for jeres indsats i bestyrelsen

Tak til vores revisor, Rasmus Dehn, og til revisorsuppleant Lars Blumensaadt.

Endelig endnu en tak til dig Lars Blumensaadt, for en altid velfungerende sekretariatsfunktion.

Med disse ord vil jeg afslutte formandens beretning

Køge, den 29. Juni 2021
Formand KAN Søren Evald Jensen

Scroll to Top