Dato: 16. maj 2023
Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Il Gallo, Brogade 21, 4600 Køge

17.00 Velkommen til generalforsamling v/formand Søren Evald Jensen

17.05 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Søren Evald Jensen         ønsker genvalg
 8. Palle Svendsen                ønsker genvalg
 9. Simon Hertzum                ønsker genvalg
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Karsten Almosetoft og Revisorsuppleant Lars Blumensaadt er villige til genvalg

 1.   Eventuelt

17.45  Direktør Connect Køge, Allan Munch kommer og fortæller om arbejdet med den nye Erhvervspolitik med efter følgende debat

18.30 Middag

Forslag, der ønskes fremsat til beslutning på den årlige generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget lovændringer. Stemmeberettigede er en repræsentant fra hver medlemsvirksomhed. Stemmeberettigede kan tillige stemme ved maksimum en fuldmagt. 

Med venlig hilsen
Køge Arbejdsgiver Netværk
Søren Evald Jensen
Formand

TILMELD DIG ARRANGEMENTET

Scroll to Top