Generalforsamling 2020

Referat fra Generalforsamling i Køge Arbejdsgiver Netværk
 

Onsdag den 30. september 2020

Hotel Niels Juel, Toldbodvej 20, 4600 Køge

17.00 Velkommen til generalforsamling v/formand Søren Evald Jensen 17.15 Direktør for Connect Køge – Allan Munch - kommer og giver en status på Connect Køge samt hvordan Køges virksomheder har klaret sig under Corona krisen.

Orientering ved Allan Munch

Allan har nu været ansat i et års tid.

Det handler om private arbejdspladser

Connect Køge skal styrke erhvervslivet og udviklingen i Køge samt øge værdien af turismeindsatsen.

3 hovedtemaer: Bæredygtighed – Digitalisering - Arbejdskraft

Ca. 3500 private virksomheder med ca. 14000 ansatte.

Ledigheden er steget med 1% (Corona) til 5%. Dette er dog lavere end landsgennemsnittet.

Detailhandel og oplevelseserhverv har været ramt hårdt, men har hentet meget over sommeren.

Industri og bygge-anlæg sektoren har været ramt i mindre omfang. Dog lidt bekymring for fald hvis krisen bliver længerevarende.

17.45 Generalforsamling

1. Valg af dirigent

• Valgt blev Allan Munch

2. Formandens beretning

• Beretningen blev godkendt (Se hele beretningen nedenfor)

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse

• Regnskab og budget er godkendt

4. Indkomne forslag

• Ingen forslag fremsat

5. Fastsættelse af kontingent

• Fastsat til kr. 1.500 om året (fra april 2021)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

1. Ulf Stephenson     ønsker genvalg

• Genvalgt

2. Elise Pedersen      ønsker genvalg

• Genvalgt

3. Torben Krarup        ønsker genvalg

• Genvalgt

4. Jimmy Jacobsen    ønsker genvalg

• Genvalgt

5. Linné Sommer       ønsker genvalg

• Genvalgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Torben Schledermann Nielsen ønsker at overdrage opgaven til kollega Rasmus Dehn Larsen og Lars Blumensaadt er villig til genvalg)

• Genvalgt

8. Eventuelt

• Opfordring fra Mogens Pejtersen om at bestyrelsen kigger på trafikplan/infrastruktur og tilgængelighed

• Svend Gustavsen opfordrede til at lave kampagne for at få flere medlemmer

• Der opfordres til at bruge sit eget netværk og invitere potentielle medlemmer

• Spørgsmål om hvordan man som medlem ”sælger” et medlemskab i KAN. Dette arbejdes der fortsat på i bestyrelsen

(Interessevaretagelse i forhold til Connect Køge og kommunen)

Referent: Lars Blumensaadt

Formandens beretning 2019/2020

Siden vi sidst var samlet i denne kreds, har verden ændret sig markant. Ingen kunne på daværende tidspunkt have forestillet sig hvor omfattende en lille virus kunne gøre skade på vores erhvervsliv – ikke bare i Køge eller Danmark - men i hele verden.

Køge red inden da på en bølge af succes med positive tendenser indenfor erhvervsudviklingen.

Mange af de store anlægsprojekter er afsluttet eller tæt på at være det. Vi har fået 2 nye stationer i Køge Nord, hvor overførslen mellem de 2 stationer er i finalen ved MIPIM Awards 2020 – svarende til byggeriets Oscar uddeling.

Skandinavisk Transport Center er tæt på at være færdigudbygget, Køge havn er også tæt på at være i mål med havneudvidelsen og den ene bygning efter den anden skyder op i Køge Kyst området. Køge kan med stolthed se tilbage på gennemførelsen af mange store projekter.

Omverdenen har også fået øje på det store potentiale for vækst der i Køge området. En rapport fra konsulentvirksomheden Irisgroup placerer Køge Kommune i top, når det gælder erhvervspræstationer. Køge Kommune indtager i rapporten førstepladsen i region Sjælland og en 16. plads på landsplan, når det gælder virksomhedernes evner til at præstere.

Analysen tager udgangspunkt i perioden op til Danmark blev lukket ned i marts måned pga. Corona virus

Corona virus har påvirket vores Erhvervsliv på så mange måder at ingen ved hvor det ender. Køge Arbejdsgiver Netværk har i Corona perioden ikke afholdt nogle fysiske arrangementer, men mere fungeret som sparringspartner for Connect Køge som i Corona perioden har ydet en kæmpe indsats lokalt, med de midler der har været til rådighed.

I forlængelse af suspenderingen af anlægsloftet har Køge Arbejdsgiver Netværk gjort vores til at de afledte projekter, kom byens virksomheder til gode – i den forbindelse afholdte vi sammen med ETK Ejendomme et onlinemøde hvor de mange ekstra projekter blev præsenteret for byens virksomheder.

Der har været mange gode lokale initiativer under nedlukning af samfundet, men denne krise kan ikke løses lokalt.

For vores eksportvirksomheder er det meget afgørende at de markeder, som der eksporteres til, også kommer op i gear ellers går disse virksomheder en hård tid i møde. Det er ikke en opgave der kan løses kommunalt – den kræver løsninger på nationalt og internationalt niveau.

Til gengæld har det været en fornøjelse at se hvordan Køge kommune har budt ind med flere forskellige løsninger til understøtning af kommunens virksomheder, fremrykkelse af betalinger, udnyttelse af det suspenderede anlægsloft osv.

Det er nemlig vigtigt at vi værner om og understøtter kommunens virksomheder. De bidrog i 2019 med samlet set 96 mio. kr. til kommunens økonomi – der var tale om en fordobling i forhold til året før.

Derfor er det også glædeligt at der er blevet lyttet til de mange gode forslag der fremkom ved Erhvervsmødet den 3. december 2019 på Køge handelsskole. Der er i høj grad brug for at vi kigger fremad og får skabt mulighederne for fremtidens virksomheder i kommunen, MEN der er i ligeså høj grad brug for at Køge kommune konstant skaber muligheder for de eksisterende virksomheders udviklingspotentiale. For det er jo disse virksomheder der har bidraget med de 96 mio. kr.

KEUR/Connect Køge:

Med oprettelsen af Connect Køge, har Køge Arbejdsgiver Netværk fået en fantastisk samarbejdspartner. Connect Køge har virkelig fået sat fokus på Erhvervsudviklingen - stor ros til Allan Munch og hans team.

Køge Arbejdsgiver Netværk har repræsentanter i såvel KEUR som Connect Køge. Opstarten har ikke været nem, men jeg mener at vi nu har fundet en god arbejdsfordeling mellem KEUR og Connect Køge.

Min første periode som formand for KEUR er derfor også gået med at finde en model for det fremtidige samarbejde mellem Connect Køge og KEUR. Som jeg annoncerede på vores sidste Generalforsamling, var det på tide at redefinere KEURs rolle i det fremtidige samarbejde omkring Erhvervsudvikling og Turisme i Køge. Dette punkt er ikke blevet mindre vigtigt set i lyset af den aktuelle situation med Corona virus.

Det har været et noget anderledes år end jeg havde forestillet mig, da jeg blev formand for KEUR sidste år og jeg ser derfor frem til det kommende år, hvor vi – forhåbentlig – i højere grad kan få skabt den udvikling vi ønsker for kommunens erhvervsliv – hele kommunens erhvervsliv.

For det har også været vigtigt for mig at vi understøtter udviklingen i hele kommunen. Derfor blev der også fremsat og vedtaget et forslag om at vi udvider medlemskredsen i KEUR til også at omfatte Borup Erhverv og Herfølge Erhvervsforening, så vi nu repræsentere et bredere udsnit af kommunens Erhvervsvirksomheder i KEUR.

På det seneste Rådsmøde i KEUR blev Elise Pedersen og jeg genvalgt til formandskabet i KEUR og jeg har sagt ja til at fortsætte som formand. Vi kigger ind i endnu en interessant periode med nye projekter – ikke mindst udviklingen af den nye bydel i Køge nord bliver spændende at følge…

KAN:

Køge Arbejdsgiver Netværk adskiller sig væsentligt fra andre netværksklubber i Køge kommune. Vi anser det nemlig for vores vigtigste opgave at bygge bro mellem kommunen og Erhvervsvirksomhederne, men også at give noget tilbage til medlemmerne i form af arrangementer hvor man kan komme i øjenhøjde med byens politikere samt få ny inspiration.

MEN i Køge Arbejdsgiver Netværk har det også været et noget anderledes år, da vi ikke har kunnet afholde de arrangementer som vi havde planlagt.

Vi nåede dog at afholde et medlemsarrangement på Ankerstedet i Køge Marina, hvor medlemmerne fik lejlighed til at hilse på den nye Direktør for Connect Køge og høre lidt om visionerne for fremtidens arbejde med Erhvervsudvikling i Køge kommune.

Vi har haft 2 Netværksmøder møder med ETK Ejendomme og er i gang med planlægningen af det årlige november møde, hvor projekterne for det kommende budget år bliver præsenteret

Derudover har vi gjort en ekstra indsats på de sociale medier for at gøre Køge Arbejdsgiver Netværk mere synlig. Vi ser det som en nødvendighed at kombinere SOME med vores klummer i den lokale presse hvor vi sætter fokus på aktuelle emner:

I den første klumme satte vi fokus på en ny kombiterminal i STC Med en kombiterminal kan vi udnytte de muligheder og de anlæg, der allerede eksisterer. For eksempel med STC, der er som ét stort motorvejskryds – med kontaktpunkter mod nord, syd, vest og øst. Flere analyser bakker også op om Køge som en gunstig placering for en kombiterminal, netop fordi flere motorveje, jernbanen og Køge Havn mødes i ét stort trafikalt samlingspunkt

I den anden klumme satte vi fokus på Køge som Sjællands vækstmotor nr. 1 Erhvervsfonden Connect Køge er etableret for at bidrage til Køges vækst gennem erhvervsudvikling og fokus på turisme og iværksætteri. Connect Køge sender med deres virksomhedsbesøg et vigtigt signal. At erhvervslivet og det politiske liv spiller sammen, har samme viden og samme udgangspunkt for at træffe de bedste beslutninger, så vi kan sikre erhvervsudviklingen, turismen, iværksætteriet og ikke mindst Køge-området som regionens vækstmotor nr. 1. I denne klumme slog vi også et slag for at Køge trænger til et nyt Konference hotel der lever op til nutidens forventninger – det er derfor glædeligt at det bliver en realitet i den nærmeste fremtid I den tredje klumme satte vi fokus på Køge virksomhedernes skattebidrag og manglende sagsbehandling Det skal være gunstigt at drive virksomhed i kommunen, og vi skal have de rammer, der skaber de bedste betingelser for virksomhederne.

I den nye budgetaftale er der også sat ord på et ønske om en hurtigere sagsbehandling, når det gælder nye byggeprojekter og byggesager. Det ser godt ud på papiret, men det skal også gælde i praksis. Er der udfordringer eller problemer med en godkendelse, så skal mindsettet være: Hvordan kan vi løse problemet? Hvad skal der til for, at vi kan få ideen eller projektet landet? Hvis ikke 100%, så måske 85%. At sige blankt ’NEJ’ er ikke et svar. Derfor er det også glædeligt at kommunen har valgt at tilføre ekstra ressourcer til sagsbehandlingen af blandt andet byggesager

I den fjerde klumme Var der - ikke overraskende – fokus på Corona Vi fik taget en aktuel temperaturmåling på byggeriet, Hotel- og Restaurant branchen og som i alle ved var det ikke munter læsning. Det var også her vi kom med en opfordring til Køge kommune om at få sat gang i lokale aktiviteter for at understøtte kommunens virksomheder. En situation der stadigvæk er højaktuel med de seneste smittetal

Økonomi og medlemmer:

Køge Arbejdsgiver Netværk ønsker at skabe mere synlighed og højere kvalitet i vores arrangementer. Med det følger også en øget tilstrømning til vores arrangementer. Derfor stiller vi i forslag at kontingentet skal stige med 300 kr. således at kontingentet fremover udgør 1.500 kr. årligt

En kontingentstigning skal ses i lyset af at vi traditionelt set har haft en god økonomi som følge af en høj pct. af ”passive” medlemmer – vi ønsker at aktivere disse medlemmer så vi får et levende Netværk

Ved sidste Generalforsamling var vi 82 medlemsvirksomheder i Køge Arbejdsgiver Netværk – målsætningen var at vi i 2020 skulle passere 100 medlemsvirksomheder…

Inden Corona pandemien var vi over 100 medlemsvirksomheder, men medlemstallet er sidenhen dalet til 97 medlemsvirksomheder

Vores øvrige planer for det kommende år I det kommende år vil vi derfor intensivere arbejdet med at synliggøre Køge Arbejdsgiver Netværk. Vi vil i vores klummer fortsat have fokus på de emner der rører sig i kommunen - skulle I side med et emne som I mener bestyrelsen burde tage op, så hører vi gerne derom

Sidst men ikke mindst vil vi lave 2-3 arrangementer i løbet af det kommende år med aktuelle emner på programmet – hvis det er muligt…

Køge Arbejdsgiver Netværk skal komme med vores input til kommunens kommende klimaplan

Køge Arbejdsgiver Netværk skal komme med et indspil på vegne af erhvervslivet i køge kommune til anvendelse af erhvervsarealerne som der arbejdes med i forhold til planstrategi 2020.

Tak for indsatsen

Arbejdet i Køge Arbejdsgiver Netværk er dybt afhængig af den frivillige indsats der bliver ydet i nævn, udvalg og bestyrelser, hvor vi med vores indsats er med til at præge udvikling i Køge kommune på en lang række områder.

En tak skal derfor lyde til de mange bestyrelsesmedlemmer.

Tak til Kristian Wium og Jørn Rasmussen for arbejdet i Radio Køges bestyrelse – Køge Arbejdsgiver Netværk ejer nemlig anparter i Radio Køge og derfor sidder vi med i bestyrelsen

I Køge Ungdomsskole sidder jeg selv i bestyrelsen – en post jeg er særlig glad for, da det er meget anderledes end de mange

andre bestyrelser jeg kender til

I Connect Køges bestyrelse sidder Ulf Stephenson og har fingeren på pulsen og vi er som tidligere nævnt meget glade for at du har valgt at genopstille til Connects bestyrelse

Sidst men ikke mindst sidder Elise og jeg fortsat i KEUR-formandskabet hvor vi arbejder for bedre vilkår til Køges Erhvervsvirksomheder

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Tak til vores revisor, Torben Schledermann, og til revisorsuppleant Lars Blumensaadt.

Endelig endnu en tak til dig Lars Blumensaadt, for en altid velfungerende sekretariatsfunktion.

Med disse ord vil jeg afslutte formandens beretning

Køge, den 30. september 2020

Formand KAN

Søren Evald Jensen