Indkaldelse til generalforsamling i Køge Arbejdsgiver Netværk

24. maj 2022

 

Tid:               17:00 – 19:30

Sted: Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge

17.00            Velkommen til generalforsamling v/formand Søren Evald Jensen

17.05            Generalforsamling


1.    
Valg af dirigent

      2.    Formandens beretning

      3.     Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse

      4.     Indkomne forslag

      5.     Fastsættelse af kontingent

      6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

1. Ulf Stephenson                 ønsker genvalg

2. Elise Pedersen                  ønsker genvalg

3. Linné Sommer                   ønsker genvalg

4. Jimmy Jacobsen               ønsker genvalg

5. Torben Krarup                   ønsker genvalg

      7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

           Bestyrelsen foreslår Karsten Almosetoft.

           Lars Blumensaadt er villig til genvalg som revisor suppleant

      8.     Eventuelt

 

17.30              Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (Mette Vigan Bode) kommer og giver en status på Erhvervsservice/udvikling i Køge kommune + visionerne for fremtiden

18.15              Indlæg ved Erhvervshus Sjælland

Ca. 18.45       Middag

 

Forslag, der ønskes fremsat til beslutning på den årlige generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget lovændringer. Stemmeberettigede er en repræsentant fra hver medlemsvirksomhed. Stemmeberettigede kan tillige stemme ved maksimum en fuldmagt.


Tilmelding nedenfor senest den 20. maj af hensyn til bestilling af traktementet

Medlem af KAN
Ønsker du at blive medlem af KAN